Här på företagswebben kan du hantera era tjänstepensioner. Våra vanliga sidor hittar du på avanza.se

Användarvillkor

Ansvarsbegränsning

Avanza och dess innehållsleverantörer ansvarar inte för om något av det innehåll som presenteras på Avanzas Företagswebb direkt eller indirekt, kan leda till skada eller förlust för användaren eller någon annan person som tagit del av Avanzas Företagswebbs innehåll.

Avanza ansvarar inte i förhållande till användaren eller mot tredje man för direkta eller indirekta skador, utebliven vinst eller inkomster eller för annan skada orsakade av att innehållet på något sätt skulle vara felaktigt, visas eller presenteras fel eller rentav helt utebli beroende på fel som ligger hos Avanza eller någon av dess leverantörer eller bero på helt andra skäl. Detta inbegriper alla fall där information kan bli fördröjd, visas felaktigt, med felaktiga värden eller helt utebli och fall där problem kan leda till störningar eller rentav till att hela Avanzas Företagswebb går ned och upphör att fungera oavsett om det beror på tekniska eller andra skäl.

Avanza har inget ansvar för leverantörer eller deras material, produkter eller tjänster som presenteras hos Avanza. Avanza har heller inget som helst ansvar för framställning eller uppgift som härrör sig från Avanzas leverantörer eller för fel i deras produkt eller för dröjsmål från deras sida. Varken Avanza eller innehållsleverantörer ansvarar för hur användaren väljer att använda den information som presenteras på Avanzas Företagswebb. Användarens tillgång och användande av tjänsten sker helt på användarens eget bevåg.

Användande av sajten och olovligt förfogande

Som besökare och användare av sajten accepterar du det faktum att det är otillåtet att använda alla former av robotar, spindlar, scrapers och andra automatiska verktyg (med undantag för större sökmotorer såsom Google, Yahoo! och motsvarande) utan ett skriftligt medgivande från vår sida. Du accepterar samtidigt att ej 1) vidta någon åtgärd som enligt vår bedömning åsamkar en orimligt eller oproportionerlig stor börda på vår sajt; 2) ändra, återpublicera, kopiera, distribuera, mångfaldiga eller härleda arbeten från vår sajt till allmänheten; 3) aktivt eller maskinellt påverka eller störa åtkomst till eller funktionalitet på vår sajt. För informationsmedlemmar och kunder gäller särskilda avtal.

Force Majeure

Avanza är befriat från skadeståndsskyldighet för skada som användaren kan lida på grund av händelse som beror på omständigheter utanför Avanzas kontroll, som explosion, eld, översvämning eller annan olyckshändelse, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet. Förbehållet i fråga om strejk eller annan arbetskonflikt gäller även om Avanza själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder.

Utöver vad som normalt förstås med händelser utanför Avanzas kontroll skall vidare anses en händelse som gör tillhandahållande av Avanza Företagswebb mer kostsamt eller betungande för Avanza jämfört med de ursprungliga förutsättningarna. Avanza är inte heller skyldigt att i andra fall ersätta användaren för skada om Avanza varit normalt aktsamt.

Viktig information till dig som är bosatt utanför Sverige

Informationen på vår – Avanza - webbplats vänder sig endast till personer till vilka det inte enligt gällande lagstiftning i de länder där de är bosatta eller medborgare, är otillåtet att på detta sätt tillhandahålla material om de produkter och tjänster som vi erbjuder. Särskilt gäller detta länderna USA, Australien, Kanada och Japan.

Om du vet med dig eller befarar att du är en sådan person som inte är tillåten att ta del av vårt material, ber vi dig vänligen att omgående lämna vår webbplats.

De tjänster och produkter som beskrivs och de finansiella instrument som erbjuds på vår webbplats ska alltså inte anses utgöra ett erbjudande till sådana personer som är medborgare i, eller bosatta i, ett land där ett sådant erbjudande inte får tillhandahållas på detta sätt, eller där det av annan anledning strider mot lagstiftning eller regler i något annat land.

Viktig information till personer som besöker vår webbplats från USA

Vår information riktar sig inte heller till eller är avsedd för personer som besöker vår webbplats ifrån USA.

Inte heller riktar sig vår information till eller är avsedd för juridiska personer eller andra företag som har sin hemvist i USA, eller som är registrerade under amerikansk lag, eller någon annan U.S. person som definieras i Regulation S i US Securities Act från 1933.

Vår information ska inte ses som ett erbjudande om att köpa eller sälja produkter, tjänster eller finansiella instrument inom USA:s gränser. I synnerhet inte till sådana personer, juridiska personer eller andra företag som omnämns ovan.

Sådana personer, juridiska personer eller andra företag får inte förvärva eller köpa produkter, tjänster eller finansiella instrument med hjälp av vår webbplats.

Information om cookies

Vi använder endast nödvändiga cookies på företagswebben.
Nödvändiga cookies krävs för att sidan ska fungera korrekt och sparar inga personuppgifter.

Läs mer om våra cookies
Jag förstår